Styringshjul

Hva er et styringshjul? 

Styringshjulet gir en oversikt over aktiviteter og frister gjennom året for utarbeiding og behandling av årsrapport og årsregnskap for forrige år, statusrapporter gjennom året og styringsdokument med økonomiplan og budsjett for neste år. I tillegg synliggjøres prosesser rundt kommuneplanen og utvalgte regionale utviklingsarenaer.

Ved den halvårlige rulleringen av styringshjulet oppdateres møtekalenderen for kommunestyre, formannskap, utvalg og råd. Oversikten presenteres sammen med møtekalenderen for de sentrale politiske organene i Innlandet fylkeskommune og Åmot kommune

Styringshjul for Åmot kommune 

Styringshjulet 2020 

Styringshjulet 2021

Endringer av møtedatoer gjennom halvåret oppdateres ikke i dokumentet, men direkte i kommunens møtekalender.

.

Til toppen