Koronavirus i Åmot kommune

Vaksinering - Bestill time | Testing - Telefon 48 88 27 62

Alt om korona

Ryslingmoen sykehjem

Ryslingmoen sykehjem ligger i Rena sentrum og har totalt 36 sengeplasser.

Institusjonstjenesten/sykehjemmet er et omsorgstilbud til våre innbyggere som har behov for heldøgns pleie og omsorg. 

Sykehjemmet har to etasjer.

I 2.etg ligger rehabilitering/korttids – avdeling, samt akuttplass og palliativt rom. I samme etasje ligger 8 plasser innenfor somatikk.

I 3.etasje ligger skjermet forsterket enhet med sine 6 plasser, samt at etasjen har 10 plasser innenfor ordinær sengepost for personer med demens/kognitiv svikt.

Begge etasjene har egen tilsynslege og samarbeider med fysioterapeut og ergoterapeut ut fra behov.

Hvem kan søke?

For å få innvilget opphold i sykehjem må du ha behov for heldøgns omsorg og pleie, sykepleie og legetilsyn i institusjon. Når du får innvilget plass i sykehjem er det med bakgrunn i vurderinger gjort av lege og helsepersonell.

Tjenestekontoret mottar søknad om sykehjemsplass og utarbeider vedtak om plass i sykehjemmet. Bakgrunnen for innvilgelse av sykehjemsplass er i all hovedsak at du da ikke lenger er i stand til og/eller mestrer å bo i eget hjem på grunn av behov for omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.

Slik søker du

Du søker plass på Ryslingmoen ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Måltider ved institusjon og omsorgsboliger

Måltider ved institusjon og omsorgsboliger
Betalingssatser Måned Dag
Full kost 4 måltider (pr.mnd / pr.dag) kr 4717 kr 155
Full kost 3 måltider (pr.mnd / pr.dag) kr 4106 kr 135
Middag (pr. dag) kr 75
Kveldsmat (pr. dag) kr 75
Frokost (pr. dag) kr 30
Tilkjørt middagsmat fra institusjon (pr. stk) kr 95
Lunch (pr stk) kr 25

Fordeling av sengeplasser

Somatiske langtidsopphold 

Somatiske langtidsopphold tildeles personer som har behov for heldøgns omsorg og pleie. Avdelingen har 8 sengeplasser.

Døgnrehabilitering

Rehabiliteringsopphold tildeles personer som av helsemessige årsaker har problemer med å mestre daglige gjøremål. Behandlingen er individuelt tilpasset og basert på tverrfaglighet, hvor personale fra ulike fagområder arbeider sammen for å nå definerte mål. Målet for opphold er at en skal bli mest mulig selvhjulpen slik at en kan få en bedre hverdag i eget hjem.

Korttidsopphold 

Korttidsopphold benyttes ved behov for

  • behandling/pleie i en periode ved alvorlig sykdom
  • akuttopphold/øyeblikkelig hjelp
  • utredning vedrørende videre pleiebehov
  • rehabiliteringsopphold etter sykdom/skade
  • Avlastningsopphold benyttes ut fra behov ved særlig tyngende oppgaver og ansvar hos pårørende.

Skjermet/forsterket avdeling

Skjermet/forsterket enhet tildeles personer med behov for tettere oppfølging enn det som gis i ordinære sykehjemsavdelinger. Dette kan skyldes ulike atferds utfordringer og/eller psykiske utfordringer som medfører behov for ulike skjermingstiltak.

Pasienter som er innlagt ved denne avdelingen flyttes over til andre avdelinger når behovet for skjerming er borte og /eller at behovet for den tette pleieoppfølgingen som ligger i denne avdelingen. Avdelingen har fokus på individuell behandling og aktivitet.

Langtidsopphold for personer med kognitiv svikt/demens sykdom

Langtidsplasser ved denne avdelingen innvilges ved behov for heldøgns pleie og omsorg  hos pasienter med kognitiv svikt /demens sykdom.  Avdelingen har fokus på individuell oppfølging og behandling. Aktiviteter er så langt det er mulig tilpasset den enkeltes behov og ressurser.

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Telefontid kl. 9-11
E-post
Mobil 479 70 015
Til toppen