Alt om korona i Åmot kommune

Planer ute til høring

Varsel om oppstart av detaljregulering for Tanghøgda - Furutangen

Innspill til planarbeidet sendes innen 12.04.2021.

Vedtatt reguleringsplan for høgskoleområdet på Rena

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 16.12.2020 vedtatt detaljreguleringsplan for høgskoleområdet på Rena (planID 20180400). ​

Varsel om oppstart av detaljregulering for Tjennstuåsen - Furutangen

Detaljregulering for Tjennstuåsen omfatter et område på ca. 266 daa. Planforslaget skal legge til rette for nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur og en oppgradering av eksisterende vei til nytt hytteområde.

Varsel om oppstart – endring av detaljreguleringsplan for Rena militære flyplass med hoppfelt

Frist for innspill 16. april 2021.

Til toppen