Kriseledelse

Kommunen skal være forberedt på å håndtere enhver uønsket hendelse/krise som oppstår.

Dette innebærer både beredskapsplanverk og en kriseorganisasjon som er tilpasset samfunnssikkerhetsutfordringene i kommunen.

Deltakere

I Åmot ledes kriseledelsen av kommunedirektør. Andre deltakere er

 • Ordfører/varaordfører
 • Kommuneoverlege
 • Sektorledere
 • Beredskapskoordinator
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Relevante rådgivere

Avhengig av hendelsens art og omfang samarbeider kommunen med andre relevante samfunnssikkerhets- og beredskapsaktører i krisehåndteringa.

Oppgaver tilegnet kriseledelsen

 • Raskt beslutte iverksetting av tiltak innenfor kommunens ansvarsområder, som f.eks. informasjon til befolkningen, etablering av evakueringssenter og psykososialt støtteteam.
 • Være kommunens ansikt utad og sikre god kommunikasjon med befolkningen, egne ansatte og media. 
 • Ivareta samordning av den lokale håndteringen gjennom kontakt med interne og eksterne samfunnssikkerhetsaktører.
 • Om nødvendig, ta initiativ for å avklare hvilke aktører som har ansvar i krisehåndteringen.
 • Overvåke situasjonen og ha dialog med interne og eksterne samfunnssikkerhetsaktører som er berørt av den uønskede hendelsen.
 • Utvikle og formidle en samlet situasjonsforståelse med utgangspunkt i informasjon fra de ansvarsområdene i kommunen som er berørt og andre berørte aktører 

Krisehåndtering i kommunen

Kontakt oss

Anniken Bergan-Skar
Beredskapskoordinator, veterankontakt
E-post
Mobil 90 09 58 78
Til toppen