Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Kunngjøringer og høringer

Informasjon

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Presiserende informasjon angående det offentlige drikkevannet i Åmot kommune

Alle kokepåbud både for Rena, Rena leir og Osen er opphevet.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2024-2028

Offentlig ettersyn av planprogram og kunngjøring av planoppstart. 

Varsel om planlagt langdistanseskyting

Varselet gjelder i perioden 11 - 18 september 2023.

E. Coli påvist fra vannforsyning til Rena Leir

Det er i øyeblikket et utbrudd av oppkast/diaré i Rena Leir.

Vedtatt reguleringsplan for Sandvika 6

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 21.06.2023 vedtatt detaljreguleringsplan for Sandvika 6 (planID= 20210400). 

Vedtatt mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen hytteområder

Hovedutvalget for kommunalteknikk og arealplanlegging (HUKA) har i møte den 01.06.2023, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, vedtatt en mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen hytteområder (planID 20150200).

Oppgradering av fylkesveger i Åmot

Fylkeskommunen fortsetter oppgraderingen av veger rundt Osensjøen, og i år er det fv. 2158 og fv. 2160 som står for tur.

Endring i faktureringsintervall av tjenester fra Helse og Velferd

Rutiner for fakturering av tjenester fra Helse og Velferd endres med virkning fra juni 2023.

Mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen hytteområder

Envidan AS har på vegne av Furutangen Utvikling AS sendt inn søknad om mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen hytteområder (planID 20150200).

Forsvarsbygg søker om endring av tillatelsen etter forurensningsloven 

Forsvarsbygg søker Miljødirektoratet om endring av tillatelse til forurensning etter forurensningsloven for skyte- og øvingsfeltet Regionfelt Østlandet, Rødsmoen øvingsområde og Rena leir.

Til toppen