Kunngjøringer og høringer

Informasjon

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Vedtatt mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen hytteområder

Hovedutvalget for kommunalteknikk og arealplanlegging (HUKA) har i møte den 01.06.2023, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, vedtatt en mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen hytteområder (planID 20150200).

Oppgradering av fylkesveger i Åmot

Fylkeskommunen fortsetter oppgraderingen av veger rundt Osensjøen, og i år er det fv. 2158 og fv. 2160 som står for tur.

Endring i faktureringsintervall av tjenester fra Helse og Velferd

Rutiner for fakturering av tjenester fra Helse og Velferd endres med virkning fra juni 2023.

Mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen hytteområder

Envidan AS har på vegne av Furutangen Utvikling AS sendt inn søknad om mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen hytteområder (planID 20150200).

Forsvarsbygg søker om endring av tillatelsen etter forurensningsloven 

Forsvarsbygg søker Miljødirektoratet om endring av tillatelse til forurensning etter forurensningsloven for skyte- og øvingsfeltet Regionfelt Østlandet, Rødsmoen øvingsområde og Rena leir.

Forsinkelse i e-faktura fra kommunen i april

Utsendelse av e-fakturaer fra Åmot kommune i april er forsinket grunnet tekniske problemer.

Vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Friområde Rena skole

Klagefrist innen 3 uker etter kunngjøringen. 

Detaljreguleringsplan Sandvika 6 – nytt offentlig ettersyn

Merknader til planforslag må være innkommet skriftlig innen 12 mai 2023.  ​​​​​​​

Slukking av gatelys

Gatelys slukkes hverdager mellom kl. 01.00 og 05.00.

Eiendomsskattelistene 2023 for Åmot kommune – offentlig ettersyn

Med bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i fire uker fra 8. februar. 

Til toppen