Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Kunngjøringer og høringer

Informasjon

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Eiendomsskattelistene 2023 for Åmot kommune – offentlig ettersyn

Med bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i fire uker fra 8. februar. 

Sivilforsvaret tester flyalarmene i Norge 11. januar

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene (flyalarmene), for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte.

Vedtatte gate-veinavn i Åmot kommune 2022

I henhold til matrikkellovens § 21 har Åmot kommunestyre i møte den 14.12.2022 vedtatt 14 nye veinavn i Digeråsen og i Furutangen.  

Vedtatt reguleringsplan for Rena militære flyplass Landsørkje

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 14.12.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Rødsmoen øvingsområde (planID= 20210100). 

Mindre endring av detaljreguleringsplan for friområde Rena skole

Merknader til endringen sendes til Åmot kommune innen 27. januar 2023.

Detaljreguleringsplan Sandvika 6 – Offentlig ettersyn

Merknader til planforslag må være innkommet skriftlig  innen 27 januar 2023. 

Vedtatt reguleringsplan for Rødsmoen øvingsområde

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 14.09.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Rødsmoen øvingsområde (planID= 20180100). 

Vedtatt reguleringsplan for Regionfelt Østlandet

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 14.09.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Regionfelt Østlandet (planID= 20160200). 

Høring på forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Frist for tilbakemelding er 28. februar 2023.

Budsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026 til offentlig ettersyn

Saksprotokoll, årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026 samt alle vedlegg til saken.

Til toppen