Kunngjøringer og høringer

Informasjon

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Oppstart av byggearbeid

Forventet støy fra uke 7 til uke 11 ved Campus Rena.

Forslag til innstilling om å slå sammen Rena skole og Åmot ungdomsskole

Åpen høring, frist for innspill er 1. mars 2022.

Statusrapportering skogskader

Fylkeskommunen ønsker statusrapport fra de kommuner som har hatt skogskader.

Ekstremværet Gyda

Foreløpige prognoser viser at ekstremværet Gyda i liten grad vil ramme Åmot kommune.

Søk kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Åmot kommune har mottatt 457 000 kroner til fordeling til lokalt næringsliv.

Vedtatt reguleringsplan for Tanghøgda

Eventuell klage framsettes skriftlig innen 3 uker etter kunngjøring.

Forslag til budsjett 2022 og økonomi- og handlingsplan 2022-2025

Frist for innspill og kommentarer er tirsdag 14. desember 2021.

Vedtatt reguleringsplan for Nordre Osen park

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 10.11.2021 vedtatt detaljreguleringsplan for Nordre Osen park (planID 20200300).

Mindre endring av detaljreguleringsplan for friområde Rena skole

Høringsfrist 7. januar 2022.

Detaljreguleringsplan Enlia grustak – offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.12.2021.

Til toppen