Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Vedtatt reguleringsplan for Sandvika 6

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 21.06.2023 vedtatt detaljreguleringsplan for Sandvika 6 (planID= 20210400). 

Samtidig med vedtak av ny reguleringsplan, vedtar Åmot kommunestyre at den gamle reguleringsplanen i området (planID=20102000) oppheves i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Kommunedirektøren kan gjøre mindre redaksjonelle endringer i plandokumentene inkludert plankart, dersom dette ikke får betydning for realinnholdet. Med dette menes for eksempel å rette opp tekniske feil, åpenbare inkurier, skrivefeil og tilsvarende.

Formål

Formålet med ny reguleringsplan for området er å legge til rette for utvikling i området.

Klage/krav om innløsning

Kommunestyrets planvedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 samt forvaltningslovens kap. VI påklages.

Eventuell klage framsettes skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen 3 uker etter kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig overfor Åmot kommune innen 3 år fra kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Til toppen