Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2024-2028

Offentlig ettersyn av planprogram og kunngjøring av planoppstart. 

Åmot formannskap vedtok i møte 13. september 2023 å legge forslag til planprogram for kommunedelplan for trafikksikkerhet 2024-2028 ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 20.09.2023-01.11.2023.  

Det varsles samtidig planoppstart av kommunedelplan for trafikksikkerhet og kommunedelplanens handlingsprogram med frist for innspill 20.12.2023. 

Bakgrunn

Åmot kommune vedtok i samfunnsdelen 2015-2030 at det skulle igangsettes arbeid med utarbeiding av trafikksikkerhetsplan for Åmot kommune.

Nå varsles det oppstart av arbeid med kommunedelplan for trafikksikkerhet, samtidig som planprogrammet for den samme planen legges ut til offentlig ettersyn. 

Planprogram

Planprogrammet for trafikksikkerhetsplanen er et dokument som beskriver formålet med det kommende planarbeidet, planprosessen med framdriftsplan og deltakere, opplegg for medvirkning og foreslåtte fokusområder i trafikksikkerhetsarbeidet.

Dokumentet legger føringer for arbeidet med trafikksikkerhetsplanen. 

Innspill

I forbindelse med offentlig ettersyn av planprogrammet åpnes det for uttalelser og merknader.

Det åpnes for skriftlige planinnspill til kommunedelplan for trafikksikkerhet 2024-2028 med tilhørende handlingsprogram, herunder forslag til trafikksikkerhetstiltak. Forslagene må begrunnes. 

Alle merknader, uttalelser og planinnspill sendes skriftlig til Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena eller per e-post.

Ved spørsmål eller ønske om å få dokumenter tilsendt, kontakt arealplanlegger Marie Anderzén.

Til toppen