Kunngjøringer og høringer

Informasjon

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Dispensasjon - midlertidig åpning av butikker i Rena sentrum søndag 17. mars 2024

Dispensasjonen gjelder i tidsrommet kl. 07.00 til kl. 12.00 søndag 17. mars 2024.

Fakturering av egenandel for etablering av bredbånd

I forbindelse med Eidsiva Bredbånd sin utbygging av bredbåndsnettverk i deler av Åmot kommune, ønsker vi å informere om faktureringsprosessen for den avtalte egenandelen husstandene skal dekke.

Rena Idrettspark stenges midlertidig

Store mengder snølast på tak gjør at Idrettsparken i Rena Leir må stenges.

Eiendomsskattelistene 2024 for Åmot kommune – offentlig ettersyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2024, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i fire uker fra 7. februar.

Kjølsæterbrua i Åmot kommune er stengt for tunge kjøretøy

Forsvarsbygg har stengt Kjølsæterbrua som binder sammen Rødsmoen øvingsområde med Regionfelt Østlandet i Åmot kommune i Innlandet for tunge kjøretøy.

Redusert vanntrykk eller bortfall av vann

Det har vært en feil ved vannverket på Almemoen.

Oppgraderinger på Rena Torv

Arbeidet vil startet i uke 42 - 2023.

Utfordringer med gatelys

Gjelder områdene Åsbygdsveien, Kirkegata, Sjøgata, Baysveien og Sømoparkeringa.

Presiserende informasjon angående det offentlige drikkevannet i Åmot kommune

Alle kokepåbud både for Rena, Rena leir og Osen er opphevet.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2024-2028

Offentlig ettersyn av planprogram og kunngjøring av planoppstart. 

Til toppen