Vedtatt mindre endring av reguleringsplanen for Grinihagen

Den mindre endringen gjelder forlengelse av gang- og sykkelveien langs fv. 2182.

Hovedutvalget for kommunalteknikk og arealplanlegging (HUKA) har i møte den 10.06.2024, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, vedtatt en mindre endring av reguleringsplanen for Grinihagen (planID 2009155).

Den mindre endringen gjelder forlengelse av gang- og sykkelveien langs fv. 2182, dvs. Åsbygdsveien, fra der gang- og sykkelveien slutter i dag og fram til krysset med Blikstadveien.

I den opprinnelige reguleringsplanen var gang- og sykkelveien regulert på nordsiden av fylkesveien. Det var imidlertid manglende samsvar mellom den fysiske fylkesveien og den tidligere regulerte fylkesveien, ved at reguleringsplanen hadde en sideforskyvning av fylkesveien mot sør.

I den vedtatte mindre endringen har derfor regulert fylkesvei blitt oppdatert til å passe med faktiske forhold, samtidig som at regulert gang- og sykkelvei har blitt flyttet til sørsiden av fylkesveien. 

For ytterligere informasjon om endringen se vedlagte dokumenter

Klagefrist

Hovedutvalgets vedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 samt forvaltningslovens kap. VI påklages. 

Eventuell klage framsettes skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen 3 uker etter denne kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Til toppen