Høring – Mindre endring av reguleringsplanen for Grinihagen

Åmot kommune har mottatt søknad fra samferdselsavdelingen hos Innlandet fylkeskommune om endring av detaljreguleringsplanen for Grinihagen.

Reguleringsendringen gjelder forlengelse av gang- og sykkelveien langs fv. 2182, dvs. Åsbygdsveien, fra der gang- og sykkelveien slutter i dag og fram til krysset med Blikstadveien.

I gjeldende reguleringsplan er gang- og sykkelveien regulert på nordsiden av fylkesveien. Det er imidlertid manglende samsvar mellom den fysiske fylkesveien og regulert fylkesvei, ved at reguleringsplanen har en sideforskyvning av fylkesveien mot sør. 

I endringsforslaget er derfor regulert fylkesvei oppdatert til å passe med faktiske forhold, samtidig som at gang- og sykkelveien er flyttet til sørsiden av fylkesveien. 

For ytterligere informasjon om endringsforslaget se vedlagte dokumenter. 

Behandling av mindre endringer av reguleringsplaner følger plan- og bygningsloven § 12-14.

Se gjeldende reguleringsplan for Grinihagen (planID 2009155)

Eventuelle merknader til den mindre endringen merkes med saksnr. 2024/375 og sendes til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen den 24.05.2024.

Til toppen