Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Detaljreguleringsplan Sandvika 6 – Offentlig ettersyn

Merknader til planforslag må være innkommet skriftlig  innen 27 januar 2023. 

Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging har i møte 17.11.2022, i henhold til § 12-10 i plan- og bygningsloven, vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Sandvika 6 (planID 20210400) til offentlig ettersyn. 

Formål

Formålet med ny reguleringsplan for området er å legge til rette for utvikling i området.

Ny grunneier ønsker å bygge fritidsboliger til utleie, da det anses som mer attraktivt enn campingdrift. Det er gjort noen endringer i reguleringsplanen, blant annet for å åpne opp for romsligere garasjer for eksisterende bebyggelse, samt muligheten til å plassere solceller på fritidsboligene.

I tillegg er det satt krav knyttet til lysforurensning. 

Merk! I saksprotokollen fra hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging står det skrevet at det er krav til utleie for de 15 nye fritidsboligene. Dette medfører ikke riktighet. Fritidsboligene kan leies ut, men det er ikke krav til det. 

Merknader til planforslag

Eventuelle merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen den 27.01.2023. 

Til toppen