Høring av søknad om driftskonsesjon for Solli fjelltak

Høringsfrist: 12. november 2021.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har sendt søknad om driftskonsesjon for Solli fjelltak på høring.

En driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fastsetter blant annet hvordan mineralforekomsten skal tas ut, hvordan uttaksområdet skal sikres under og etter endt drift og andre forhold som må ivaretas under driften. Driftsplanen for uttaket er en del av høringsdokumentene.

For at søknaden skal bli så godt opplyst som mulig, sender DMF saken på høring, jf. forvaltningsloven § 17.

Eventuelle høringsuttalelser sendes pr. e-post til post@dirmin.no eller med ordinær post til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Ladebekken 50, 7066 Trondheim.

Høringsdokumentene er tilgjengelig på https://dirmin.no under «saker til høring».

Høringsfrist: 12. november 2021.

Til toppen