Mindre endring av reguleringsplanen for Lilleholm hyttefelt

Høringsfrist 14. mars 2022.

Åmot kommune har mottatt søknad fra Hedmark Eiendomsinvest AS om endring av detaljreguleringsplanen for Lilleholm hyttefelt. Søker ønsker at endringen behandles etter forenklet prosess (tidligere kalt mindre endring).

Reguleringsendringer som kan behandles etter forenklet prosess er endringer som i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder, jf. plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd.

Detaljreguleringsplanen for Lilleholm hyttefelt (planID 2006129) ble vedtatt av Åmot kommunestyre den 26.04.2006, og er tilgjengelig her.

Reguleringsendringen som nå er fremmet gjelder kun reguleringsbestemmelsene. Følgende endringer er foreslått:

  • § 2.4: Maksimalt tillatt takvinkel økes med 3 grader.
  • § 2.5: Tillatt møne- og gesimshøyde økes med 0,5 meter.
  • § 2.7: Innføre forbud mot flaggstenger.

For ytterligere informasjon se vedlagte dokumenter

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 tredje ledd skal endringsforslaget forelegges berørte myndigheter, eiere og festere av eiendommer som direkte berøres, samt andre berørte, slik at de gis anledning til å uttale seg før vedtak treffes. Endringsforslaget sendes derfor på høring.

Eventuelle merknader til endringsforslaget merkes med saksnr. 2022/11 og sendes til  postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena.

Eventuelle merknader må være Åmot kommune i hende innen den 14.03.2022.

Til toppen