Varsel om oppstart – endring av detaljreguleringsplan for Rena militære flyplass med hoppfelt

Frist for innspill 16. april 2021.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles, på vegne av Forsvarsbygg, oppstart av arbeid med oppdatering av reguleringsplan for Rena militære flyplass med hoppfelt. 

Flyplassen ble i 2017 kategorisert som en militær flyplass, og det stilles sterke krav til sikkerhetssoner rundt flyplassen. 

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for at aktuelle sikkerhetskrav kan tilfredsstilles. Det er blant annet ønskelig å flytte elva Ygla, slik at denne blir liggende minimum 75 meter fra rullebanen på flyplassen. 

Mer informasjon om planarbeidet er gitt i vedlagte planinformasjon. Kopi av gjeldende reguleringsplankart er også vedlagt. 

Spørsmål, kommentarer og innspill til planarbeidet sendes på e-post til harald.snippen@structor.no innen 16. april 2021.

Til toppen