Vedtak i navnesak

Statens kartverk reiste navnesak for ett stedsnavn i Åmot kommune.

Saken var ute til høring og ble lagt ut på kommunens hjemmesider med høringsfrist 29.07.2022. Kommunen sendte høringsuttalelsene til Språkrådet og kartverket. 

Statens kartverk har nå fattet vedtak i saken, og stedsnavnet er fastsatt til Tjennstuåsen. 

Klikk på lenken for å se kart over området.

Klage 

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn.

Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort. 

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder. 

Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til klagenemnda for stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kulturdepartementet.

Til toppen