Vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Furutangen aktivitetsområde

Klagefrist innen 3 uker etter kunngjøringen.

Hovedutvalget for kommunalteknikk og arealplanlegging (HUKA) har i møte den 16.09.2021, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, vedtatt en mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen aktivitetsområde (planID 20190300).

Den mindre endringen går ut på å endre et område som opprinnelig var avsatt til konsentrert fritidsbebyggelse, til område for frittliggende fritidsbebyggelse med tomtedeling, vei og grønnstruktur.

Se vedleggene for ytterligere informasjon.

Hovedutvalgets vedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 samt forvaltningslovens kap. VI påklages.

Eventuell klage framsettes skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen 3 uker etter kunngjøring.

Til toppen