Vedtatt mindre endring av reguleringsplanen for Lilleholm hyttefelt

Frist for klage innen 3 uker etter kunngjøring.

Hovedutvalget for kommunalteknikk og arealplanlegging (HUKA) har i møte den 24.03.2022, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, vedtatt en mindre endring av reguleringsplanen for Lilleholm hyttefelt (planID 2006129).

Den mindre endringen gjelder kun reguleringsbestemmelsene. Følgende endringer er vedtatt:

  • § 2.4: Maksimalt tillatt takvinkel er økt med 3 grader
  • § 2.5: Tillatt møne- og gesimshøyde er økt med 0,5 meter
  • § 2.7: Innført forbud mot flaggstenger

For ytterligere informasjon se vedlagte dokumenter.

Hovedutvalgets vedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 samt forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuell klage framsettes skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen 3 uker etter kunngjøring.

Til toppen