Vedtatt reguleringsplan for Regionfelt Østlandet

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 14.09.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Regionfelt Østlandet (planID= 20160200). 

Samtidig med vedtak av ny reguleringsplan, vedtar Åmot kommunestyre at de gamle reguleringsplanene i området (planID=2005126, 2005122 og 200522) oppheves i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Kommunedirektøren kan gjøre mindre redaksjonelle endringer i plandokumentene inkludert plankart, dersom dette ikke får betydning for realinnholdet. Med dette menes for eksempel å rette opp tekniske feil, åpenbare inkurier, skrivefeil og tilsvarende.

Formål

Formålet med endring av reguleringsplanen er blant annet å redusere antallet dispensasjoner, samt at Forsvarets arealbehov ser noe annerledes ut i dag enn det gjorde da gjeldende reguleringsplan for Regionfelt Østlandet ble vedtatt.

Det er gjort en rekke endringer i reguleringsplanen for å imøtekomme Forsvarets behov, og forenkle planen slik at den blir lettere å forholde seg til, uten nødvendigvis å gjøre den mindre streng på viktige områder. 

Noen endringer som er store og viktige å få med seg er at virksomhetsfrie perioder er flyttet fra utslippstillatelsen gitt av miljødirektoratet, til reguleringsplanen. I tillegg er det åpnet opp for et noe friere manøvreringsmønster samt at Forsvarsbygg skal kunne bygge der de finner det formålstjenlig. 

Klage/krav om innløsning

Kommunestyrets planvedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 samt forvaltningslovens kap. VI påklages.

Eventuell klage framsettes skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen 3 uker etter kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig overfor Åmot kommune innen 3 år fra kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Til toppen