Vedtatte gate-veinavn i Åmot kommune 2022

I henhold til matrikkellovens § 21 har Åmot kommunestyre i møte den 14.12.2022 vedtatt 14 nye veinavn i Digeråsen og i Furutangen.  

Formål

Kommunen er pålagt å sørge for at datagrunnlaget er så godt som mulig. De vedtatte veinavnene har vært gjennom en omfattende høringsprosess, med innspill fra grunneiere samt Språkrådets tilråding for skrivemåte. 

Klage

Ved vedtak om tildeling av gate-/veinavn er det kun skrivemåten som kan påklages, iht. reglene i stadnamnlova § 12.

Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

Klagen skal sendes skriftlig til Åmot kommune, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.

Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Til toppen