Boveiledning

Boveiledning ytes til mennesker med ulike funksjonshemminger eller til andre som har utfordringer knyttet opp til det å klare alle oppgaver som er forbundet med å bo alene

Formålet med tjenesten er at den enkelte gjennom trening og tilrettelegging får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre. 

Hva er boveiledning?

Bo-veiledning er opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter. Tjenesten skal fremme muligheter til læring, mestring og økt selvstendighet. Hjelpen tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker og vurderes fortløpende.

Bo-veiledning i hjemmet kan gis i omsorgsbolig og i private hjem og søkes om gjennom kommunes tjenestekontor.

Bo-veiledning kan være:

  • Rådgivning og bistand vedrørende praktisk organisering og helsefremmende tiltak
  • Bistå bruker i dagliglivet sitt slik at han/hun får mulighet til et mest mulig selvstendig og meningsfullt liv
  • Utarbeide planer og tiltak for den enkelte bruker og for enheten, oppfølging og gjennomføring
  • Opplæring og veiledning i sosiale ferdigheter
  • Kostveiledning og tilrettelegging av måltider
  • Ukeplaner
  • Lage gode rutiner på husarbeid.
  • Strukturere hverdagen
  • Opplæring og veiledning i handling

Hvem kan få boveiledning?

Tjenestemottakere over 18 år som bor i egen bolig/omsorgsbolig og har behov for veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter.

Slik søker du

Du søker boveiledning ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Det skal fokuseres på hva tjenestemottaker selv kan gjøre, hva pårørende/nettverket kan gjøre, dagsenter, frivillige og lignende.

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Telefontid kl. 9-11
E-post
Mobil 47 97 00 15
Til toppen