Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2021

Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2021 innebærer at inntil 40 mill. kroner blir omdisponert over Landbruks- og matdepartementets budsjett til et midlertidig plantetilskudd våren 2021.

Tilskuddssatsen er fastsatt til 1,50 kr/plante. Det ekstraordinære plantetilskuddet omfatter all skogplanting våren 2021, nyplanting, suppleringsplanting og juletreplanting. 

Tilskudd via sentrale aktører 

Sentrale aktører i skogbruket kan søke om midler via den midlertidige forskriften. Tilskudd til skogeierandelslag og andre med tilsvarende sentral rolle i skogbruket, som utfører planting for skogeier og som etter søknad har blitt godkjent som dette, utbetales direkte til disse. 

Søknader og utbetaling av tilskudd vil her forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet vil på sine hjemmesider ha en oversikt over hvilke aktører som får tildelt tilskudd direkte. 

Skogeier som planter i egen regi (tilskudd til skogeier) 

Skogeiere som planter selv eller som bruker annen innleid arbeidskraft enn skogeierandelslag og andre sentrale aktører, får etter søknad tilskuddet utbetalt til seg selv. 

Tilskuddssats og søknadsfrist er fastsatt i den midlertidige forskriften. Tilskuddet forvaltes ellers av kommunen og etter reglene i NMSK-forskriften. 

Slik søker du

Søknadsprosedyren er den samme som ved søknad om ordinært tilskudd til planting og/eller krav om refusjon fra skogfond til planting.

Søk på Landbruksdirektoratet sine sider 

Søknadsfristen er 1.9.2021.

Til toppen