Mottak av jord- og steinmasser må søke om tillatelse etter forurensningsloven

Statsforvalteren i Innlandet strammer inn praksis for aktører som vil motta jord- og steinmasser som ikke er forurenset, såkalte «rene masser», for deponi- og utfyllingsformål.

Alle typer anlegg eller virksomhet som skal ta imot jord- og steinmasser fra flere eksterne kilder, skal nå søke om særskilt tillatelse til denne virksomheten etter forurensningsloven.

Men også når det er snakk om en såkalt enkeltdisponering av overskuddsmasse fra et større prosjekt, skal tiltakshaver gjøre en vurdering av faren for forurensning.

Les mer på Statsforvalteren i Innlandets nettside.

Legg merke til at søknad skal sendes til Statsforvalteren i Innlandet på eget søknadsskjema som du kan laste ned.

Søknadsskjema for deponi for rene masser (word-dokument)

De nye reglene vil også føre til at kommunen som forurensnings- og byggesaksmyndighet på forskjellig vis må se til at tiltakshavere følger opp sine forpliktelser.

Til toppen