Gjødslingplan

Alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd, skal lage en ny gjødslingsplan før hver vekstsesong.  

Hva skal gjødslingsplanen inneholde?

 • Representative jordprøver som tas hvert 4.- 8.år
 • Kartskisse som viser skifteinndelingen
 • Hvert enkelt skifte skal ha opplysninger om:
  • antall dekar
  • jordart og jordanalyse
  • forgrøde
  • årets vekst
  • forventet avling
  • gjødslingsbehov og gjødseltype

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet om årlig gjødslingsplan. Foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform kan få godkjent gjødslingsplan for inntil 5 år.

Norsk landbruksrådgiving (NLR) Innlandet kan hjelpe deg med å lage gjødslingsplaner. De er også behjelpelige med  jordprøver som i hovedsak skal tas hvert 4.-8. år og minimum analyseres for pH, forsfor, kalium, glødetap og moldinnhold.

Kontaktinformasjon til NRL Innlandet

Til toppen