Plantevern

Plantevernmidler er kjemiske eller biologiske midler som brukes mot skadegjørere som sopp, ugras, insekter eller andre skadedyr

De kan også brukes som vekstregulering og nedsviing. 

Integrert plantevern (IPV)

Integrert plantevern er å ta i bruk alle teknikker og metoder som lar seg forene, for å holde mengden skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade.

Alle som bruker plantevernmidler i yrket sitt, er pålagt å sette seg inn i og bruke prinsippene for integrert plantevern, f.eks.:

  • Vekstskifte
  • Tilpasset gjødsling, kalking, drenering og vanning
  • Bærekraftige biologiske, mekaniske eller ikke-kjemiske bekjempelsesmetoder skal alltid foretrekkes hvis de er tilstrekkelig effektive
  • Redusert sprøytemiddelbruk

Autorisasjonsbevis

Alle som vil kjøpe, selge eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et gyldig autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat). Autorisasjonsbeviset er gyldig i ti år.

Mattilsynet har ansvaret for ordningen med autorisasjonsbevis. De har delegert det overordnede ansvaret for å arrangere kurs og praksisdag til Statsforvalteren som i Innlandet har gitt det praktiske ansvaret videre til Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Kommunen utsteder beviset.

Du kan kontakte NLR Innlandet på tlf. 62 55 02 50 eller innlandet@nlr.no.

Kurset for fornying av autorisasjonsbevis kan du ta på nett.

Til toppen