Driveplikt

Driveplikt gjelder for alle eiere av jordbruksarealer og gjelder hele eiertiden. Den kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved at jorda leies bort. 

Hvor er det driveplikt?

Alle eiendommer som har fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite har driveplikt. Driveplikten gjelder gjennom hele eiertiden, fra du blir eier og til du overdrar eiendommen til noen andre. 

Driveplikten gjelder ikke skog. For skog gjelder skogbruksloven

Hvordan oppfyller jeg driveplikten? 

Driveplikten kan oppfylles på to måter

  • personlig oppfyllelse
  • oppfyllelse ved bortleie

Du må bestemme deg innen 1 år fra du overtar eiendommen for hvordan du ønsker å oppfylle driveplikten.

Utleie av jord

Dersom du ønsker å leie bort jorda, må den leies bort i minst 10 år av gangen. Avtalen må være skriftlig og uoppsigelig fra eiers side. Kopi av alle avtaler som er inngått skal sendes til landbrukskontoret.  

Fritak fra driveplikt

Du kan søke om fritak fra driveplikten. Da skal kommunen vurdere følgende forhold

  • hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd
  • størrelsen på arealet
  • avkastningsevnen
  • er det bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i området
  • søkers livssituasjon

Hva skjer hvis jeg ikke driver jorda?

Hvis du ikke driver jordbruksarealet selv eller ikke har leid bort jorda, kan kommunen pålegge eieren å leie bort jorda for minst 10 år. 

Retningslinjer for behandling av konsesjonssaker (PDF, 232 kB)

Kontakt oss

Jesper Engel
Enhetsleder
E-post
Mobil 41 42 41 15
Kristoffer Nyberg
Fagleder
E-post
Mobil 40 43 52 52
Til toppen