Konsesjon

Om du kjøper eller overtar bebygd eiendom som er større enn 100 dekar eller har mer enn 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord, må du som hovedregel søke kommunen eiendommen ligger i, om konsesjon.

Hva er konsesjon?

Det er tillatelse fra kommunen til å erverve en eiendom. Et erverv er et fellesord for alle måter en kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave, skifte osv. Måten eiendommen er ervervet på, er uten betydning for konsesjonsplikten.

Hvem trenger ikke å søke om konsesjon?

De som erverver konsesjonsfrie eiendommer. Det vil si erververe som:

 • har odel til eiendommen
 • er eierens ektefelle
 • er i slekt med eieren eller dens ektefelle i rett opp- eller nedstigende linje
 • er i eierens eller eierens ektefelles første sidelinje til og med barn av søsken
 • er i svogerskap med eieren i rett oppstigende linje
 • erverver bebygd eiendom som ikke er over 100 dekar og der fulldyrket og overflatedyrket jord ikke er mer enn 35 dekar
 • erverver ubebygde enkelttomter for bolig, fritidshus eller naust, dersom tomten ikke er større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordlova eller ikke trenger slik godkjenning etter jordlova.
 • erverver ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus som ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene.
 • erverver andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg.

Skal du overta en konsesjonsfri eiendom må du i stedet sende en egenerklæring for å bekrefte konsesjonsfriheten.

Gjelder ervervet leiligheter og bebygd eiendom som ikke overstiger 2 dekar, behøver du som regel ikke å sende verken konsesjonssøknad eller egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet (PDF, 223 kB)

Hvem må søke om konsesjon?

Alle som erverver en eiendom som er konsesjonspliktig.

Hvordan søker jeg?

Du søker om konsesjon ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema om konsesjon.

Last ned søknadsskjema (PDF, 181 kB)

Du må legge ved bekreftet avskrift av:

 • skjøte
 • kjøpekontrakt
 • leiekontrakt eller annen avtale
 • takst

For landbrukseiendom må du også legge ved skogbruksplan hvis eiendommen har en slik.

Både du og overdrager skal signere søknaden.

Søknaden sendes per post til Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena eller som e-post til kommunens postmottak.

Retningslinjer for behandling av konsesjonssaker (PDF, 232 kB)

Søknadsfrist

Du må søke senest fire uker etter at avtalen er inngått eller du fikk rådighet over eiendommen.

Kan jeg klage?

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. 

Send klagen til postmottak@amot.kommune.no.

Forklar hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Kontakt oss hvis du trenger veiledning.

Om vi ikke endrer vedtaket vårt, sender vi klagen din videre til Statsforvalteren i Innlandet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontakt oss

Jesper Engel
Enhetsleder
E-post
Mobil 41 42 41 15
Kristoffer Nyberg
Fagleder
E-post
Mobil 40 43 52 52
Til toppen