Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Ordningen skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer.

Hva kan jeg bruke skogfond til?

  • skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
  • nybygging og ombygging av skogsbilveger og velteplasser
  • vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
  • miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
  • skogbruksplanlegging
  • bioenergianlegg og utstyr for varmeleveranse
  • forsikring av skog
  • kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
  • oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte

Vedlikehold av skogsbilveier

Bruk av skogfond med skattefordel til større veivedlikeholdstiltak som overstiger kr. 4,- per løpemeter vei skal forhåndsgodkjennes av kommunen.

Søknadsskjema vedlikehold av skogsbilveier

Får jeg skattefordel av skogfondet?

Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer først når pengene tas ut igjen fra fondet. 85 % av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel.

Refusjonskrav for utbetaling fra skogfond

Ønsker du utbetaling av midler fra din skogfondkonto?

Her finner du praktisk informasjon om hvordan du går fram.

Hvordan sjekker jeg min skogfondskonto?

På skogfondskontoen kan du følge med på innestående skogfondsmidler, historikk og bevegelser.

Logg inn på skogfondskontoen i Altinn.

Til toppen