Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger til skogbruket.

Tilskudd til skogkultur

Gjelder tilskudd til ulike skogkulturtiltak (eks. foryngelse, ungskogpleie, grøfting osv.)

Søk tilskudd

Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak

Gjelder tilskudd til nyplanting, planting etter markberedning og suppleringsplanting, etter hogst.

Søk tilskudd

Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

Gjelder tilskudd til kalkholdig gjødsling av skog som klimatiltak.

Søk tilskudd

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Gjelder tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Søk tilskudd

Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Til utarbeiding av skogbruksplaner og ressursoversikter, og registrering av skog- og miljøinformasjon i denne forbindelse.

Søk tilskudd

Tilskudd til veibygging i skog

Gjelder tilskudd til tiltak for nybygging av skogsveier, eller ombygging av eksisterende skogsveier.

Søk tilskudd

Til toppen