Båndtvang

Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august.

Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid.

Det er populært å ha hund, men det stiller visse krav til eieren. En hundeholder skal vise aktsomhet for å unngå at hunder volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting og skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser.

Reglene om båndtvang er fastsatt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6.

Den enkelte kommune kan i tillegg etter nærmere gitte kriterier gi egne forskrifter om båndtvang. Dette gjelder blant annet turstier og veier, skiløyper, idrettsanlegg og leir- og rasteplasser.

Kommunen kan også gi forskrifter om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling. Åmot kommune har ikke vedtatt egen forskrift.

Hundeloven § 9 inneholder unntaksbestemmelser fra båndtvangsbestemmelsene.

Søknad om fritak fra båndtvang

Du kan søke om fritak ved å sende en e-post til kommunen.

postmottak@amot.kommune.no

Kontakt oss

Jesper Engel
Enhetsleder
E-post
Mobil 41 42 41 15
Til toppen