Ildsted

Du må alltid sende melding til kommunen hvis du installerer, endrer eller fjerner et ildsted.

Dette gjør du for at brannvesenet skal få operert raskere og tryggere hvis en brann oppstår. 

Meld fra om nytt ildsted, ved å fylle ut og sende inn vårt digitale skjema.

Melding om nytt ildsted

Veiledere for montering og oppføring

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.

Hva er kravet?

Etter Plan- og bygningsloven(Pbl) § 20-3, bokstav c og Byggesaksforskriften(SAK 10) § 3-1, bokstav a, er installasjon av nytt ildsted unntatt fra krav om søknad og tillatelse.

Men etter Forebyggendeforskrift § 6, første ledd, skal eieren melde fra til kommunen(brannvesenet) når det er installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget.

Hva er utslippskravet? 

Lukket ildsted for vedfyring skal utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot forurensning. Utslipp av partikler fra slikt ildsted skal ikke overstige verdien gitt i Norsk standard NS-3059 Lukkede vedfyrte ildsteder-Røykutslipp-Krav (TEK 17 § 9-10).

Kan jeg montere eldre ovn?

Eldre ovner tilfredsstiller ikke utslippskrav som for nye rentbrennende ovner.

Der eldre bevaringsverdig ildsted ønskes benyttet av hensyn til interiøret i kulturhistorisk eller verneverdig bygning, kan slike bevaringsverdig ildsted likevel tas i bruk (TEK 17 § 9-10).

Men husk at:

  • Tilstanden og installasjonen til et slik ildsted må alltid tilfredsstille de generelle sikkerhetskravene til ildsteder uten dokumentasjon.
  • Slikt ildsted kan ikke monteres i nytt hus.

Hva må jeg vite om nye ovner? 

Nye ovner må:

  • tilfredsstille utslippskravene i den norske standarden NS-3059
  • ha CE-merket
  • være godkjent etter den norske standarden NS 13420
  • være testet ved SINTEF(Norge), Statens Provningsanstalt(Sverige) eller Teknologisk Institutt(Danmark).
  • ha bruks- og monteringsveiledning på norsk eller et skandinavisk språk

Hvem kan montere ovn?

Det finnes ikke noen formelle krav til montør. Det betyr at alle kan montere et ildsted så lenge de følger monteringsanvisningen og gjeldende regelverk.

Vi anbefaler å bruke en murer eller ovnsmontør som anbefales av produsenten og få monterinsbevis som følger ovnen, ferdig utfylt og signert av montør.

Til toppen