Deling av eiendom

Når du skal lage en ny eiendom, må du først kontakte kommunen. Kommunen sørger for oppmåling av tomten, og gir den et eget gårds- og bruksnummer i matrikkelen, før det sendes melding til tinglysing.

Slik søker du

Du søker om fradeling av eiendom ved å fylle ut søknadsskjema søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Søk om fradeling

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post. 

Dokumentasjon til søknad 

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Dokumentasjon som må være med søknaden

 • Nabovarsel 
 • Situasjonskart
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Annen dokumentasjon som kan være relevant til søknaden

 • Grunngitt dispensasjonssøknad når formålet med fradelingen ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan eller reguleringsplan
 • Fullmakt 
 • Firmaattest
 • Hvis det er tinglyst en urådighet på eiendommen må også rettighetshaveren samtykke til tinglysing
 • Ved fradeling av ny byggetomt:
  • Nødvendige erklæringer/avtaler (rettigheter til veg, vann og kloakk og nødvendig vedlikehold som går over andre eiendommer)
  • Eventuelle erklæringer om at gjenværende eiendom (den opprinnelige eiendommen) gir fradelt (ny) eiendom rett til veg, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold må også vedlegges.
  • Søknad om avkjørsel til offentlig veg eller innvilget avkjørsels tillatelse.
  • Dokumentasjon om vann og avløps løsning.

Søknadsskjemaer og beskrivelse av dokumentasjon

Skal du fradele en landbrukseiendom? 

Ved fradeling av landbrukseiendommer må det gis samtykke også etter jordlova §12.

Henvis til boks Deling og omdisponering av landbrukseiendom

Hva koster det?

Se gebyrregulativ

Til toppen