Grensejustering

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer.

Det er arealet for den minste av de involverte eiendommene som avgjør hvor stort areal som kan justeres.

Mer informasjon finner du hos Kartverket.

For å rette opp ulagelige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering. Av hensyn til panterett er det kun mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene, jf.matrikkelloven § 16 og matrikkelforskriften § 34.

Vilkår for grensejustering

 • Arealene som berøres av grensejusteringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal mellom ulike formål (f.eks. vei og bolig) krever søknad etter plan- og bygningsloven
 • Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent (av minste eiendom), men maksimalt 500 m².
 • Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen (80% av eiendommens areal må ligge i «ro»).
 • Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
 • Ved større endringer skal det søkes om arealoverføring.

Hvem kan søke?

Disse kan søke om/rekvirere grensejustering:

 • hjemmelshaver
 • fester
 • advokater
 • kommunen
 • fylkeskommunen
 • staten
 • andre som har fullmakt jf. matrikkellova § 9 - til fullmaktsskjema
 • Hvis et firma eier eiendommen, må det dokumenteres med firmaattest av nyere dato.

Hvordan søker jeg?

Hvor sender jeg søknaden?

Søknad om grensejustering sendes:

Åmot kommune
Postboks 65
2451 Rena

postmottak@amot.kommune.no

Hva koster det?

Se gebyrregulativ

Hvor lang tid tar det?

Kommunen skal fullføre oppmåling og matrikkelføring innen 16 uker etter at gebyret er betalt. Egne regler gjelder for perioden 1. november-1. mai. Se vinterforskriften

Hvordan er saksgangen?

 • Etter at rekvisisjonen er mottatt vil det bli vurdert om den er innenfor reglene for grensejustering.
 • Varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning blir sendt til hjemmelshaverne samt naboer til den aktuelle grensestrekningen.
 • Partene varsles minimum 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt 
 • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt. Her kan du laste ned skjema.
 • Det holdes oppmålingsforretning over arealet som skal justeres.
 • Ny grense merkes i marka og måles.
 • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.
 • Grensejusteringen blir ført i eiendomsregister (Matrikkel)
 • Grensejustering blir ikke tinglyst i grunnboka
 • Kommune sender nye matrikkelbrev for eiendommene
 • Faktura blir sendt til rekvirent
Til toppen