Klarlegging og påvisning av eksisterende grenser

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går kan grensene klarlegges ved en oppmålingsforretning.

Eierne til aktuelle eiendommer vil bli kalt inn til oppmålingsforretning, hvor grensene bekreftes og merkes i marka dersom mulig.

Klarlegging av eksisterende grense kan også rekvireres for nymerking av eksisterende grensepunkt som tidligere er fastsatt i oppmålingsforretning / tilsvarende forretning.

Slik søker du

Du søker om å påvise en grense ved å fylle ut søknadsskjema rekvisjon av oppmålingsforretning. 

Søknad om å påvise grenser 

Dokumentasjon til søknad 

 • Situasjonskart som viser hvilke grenselinjer/grensepunkter som ønskes klarlagt.
 • Skriv ut situasjonskart
 • Dokumentasjon som viser grensebeskrivelse av eiendommen (for eksempel skylddelingsdokument)

Hvor sendes søknaden?

Søknad om påvisning av grenser sendes:

Åmot kommune
Postboks 65
2451 Rena

postmottak@amot.kommune.no

Hva koster det?

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Tjeneste Gebyr
For inntil 2 punkter kr 3 500
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 700

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Tjeneste Gebyr
For inntil 4 punkter kr 7 500
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 700

Privat grenseavtale

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (minimum 3 timer)
Privat grenseavtale
Tjeneste Gebyr
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 1 200
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 250

Hvor lang tid tar det?

Kommunen skal gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker med unntak av perioden fra 1. november til 15. mai. Les mer om vinterforskrift her.

Hvordan er saksgangen?

 • Etter at rekvisisjonen er mottatt, foretar vi gjennomgang av saken.
 • Varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning blir sendt til hjemmelshaverne samt naboer til den aktuelle grensestrekningen.
 • Partene varsles minimum 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt 
 • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Det holdes oppmålingsforretning. Eksiterende/gjenfunnet grenser blir innmålt og eventuell markert på nytt.
 • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.
 • Grenser blir ført i eiendomsregister (Matrikkel)
 • Klarlegging blir ikke tinglyst i grunnboka
 • Faktura blir sendt til rekvirent
 • Kommune sender nye matrikkelbrev for eiendommene til rekvirent og det er 3 ukers klagefrist fra man har mottatt brevet
Til toppen