Førstegangsseksjonering

Førstegangsseksjonering er å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen.

Hver eierseksjon representerer en ideell sameieandel i eiendommen, med en tilknyttet enerett til bruk av en bestemt bruksenhet i eiendommen.

Les mer om seksjonering hos Regjeringen.no og hos kartverket.

Slik søker du 

Du søker om førstegangsseksjonering ved å fyllet ut søknadsskjema søknad om seksjonering 

Søknad om seksjonering

Se veiledning til utfylling av «søknad om seksjonering

Dokumentasjon til søknad

 • Situasjonskart over eiendommen som viser eiendomsgrenser, bebyggelse på eiendommen og eventuelle utendørs parkeringsplasser. Du kan skrive ut situasjonskart via vår kartløsning SÅTE kart
 • Plantegninger over etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft. På tegningene skal bruksenhetens arealer og avgrensinger, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom angis tydelig. 
 • Sameiets vedtekter (disse skal bare følge med søknad og skal ikke tinglyses)
 • Dersom det er tinglyst en urådighet på eiendommen må det sendes inn et samtykke til seksjoneringen fra urådighetsinnehaveren (3 eksemplar). Samtykket må ha originale underskrifter. Urådighet er registrert i grunnbok, du kan se grunnbok her
 • Er dere flere eiere av eiendommen og eierandelene deres er de samme før og etter seksjoneringen, kan dere fordele seksjonene mellom dere i forbindelse med seksjoneringen. Fyll i tilfelle ut og legg ved skjemaet Fordeling av sameieandeler ved seksjonering
 • Firmaattest (1 eksemplar) dersom hjemmelshaver er firma

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes til kommunen.

 • Postadresse: Postboks 65, 2451 Rena 

Søknaden skal leveres i 2 eksemplarer, alle i original da det kreves originale signaturer videre mot Tinglysingen.

Hva koster det?

Se gebyrregulativ

Hvor lang tid tar dette?

Kommunen skal behandle seksjoneringssøknaden og registrere seksjonene i matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er mottatt.

Ved retting av søknaden etter §12 første ledd løper fristen fra kommunen har mottatt rettet søknad. Etter at søknaden er godkjent og matrikkelført må den ligge hos kommunen til klagefristen har gått ut (3 uker) før den sendes til tinglysing.

Hele prosess sammen kan ta 15-17 uker.

Saksgang

 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi gjennomgang av saken.
 • Er det mangler i saken, orienterer vi om det.
 • Kommunen fatter vedtak om seksjonering. 
 • Nye seksjoner blir ført i Matrikkel
 • Etter at søknaden er godkjent og matrikkelført må den ligge hos kommunen til klagefristen har gått ut (3 uker) før den sendes til tinglysing
 • Kommune sender dokumenter til Tinglysing
 • Tinglyst dokument og matrikkelbrev returneres deretter til rekvirent
 • Faktura blir sendt til rekvirent.
Til toppen