Dispensasjon fra arealplan

Hvis du ønsker å gjøre noe annet på en eiendom enn gjeldende arealplan, kan du enten søke om dispensasjon eller søke om å endre reguleringsplanen. 

Dispensasjon er unntaket

Alle de vedtatte arealplanene har vært gjennom politiske prosesser med medvirkningsmuligheter for naboer, offentlige myndigheter og private organisasjoner som har interesse i planen. En vedtatt plan skal være forutsigbar, slik at man vet hva som gjelder innenfor området. Dispensasjoner er avvik fra arealplaner som vi bare unntaksvis skal tillate. 

Kommunen kan gi dispensasjon hvis: 

  • hensynene bak bestemmelsene i planen det dispenseres fra eller plan- og bygningslovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
  • fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene

Se hvilken plan som gjelder for eiendommen din

Slik søker du dispensasjon

Det er mest hensiktsmessig å sende inn dispensasjonssøknad sammen med søknad for selve bygge-, anleggs- eller deletiltaket, men du kan også søke dispensasjon uavhengig av dette. Du må alltid huske å:

  • varsle naboer om at du søker dispensasjon
  • opplyse konkret om hvilke regler du søker dispensasjon fra
  • begrunne søknaden

Søknadsblanketter finner du på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider

Veileder for søknad om dispensasjon (PDF, 203 kB)

Søknaden sendes til postmottak@amot.kommune.no eller pr. post til

Åmot kommune
Postboks 65
2451 Åmot

Til toppen