Boring etter vann

Det er få krav til etablering av private drikkevannsbrønner og det vil være tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket er lovlig. 

Etablering av private brønner er ikke et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1, se uttalelse fra KMD. Dersom brønnen bare skal forsyne en husstand, er den heller ikke registreringspliktig etter drikkevannsforskriften § 17 

Etter vannressursloven § 46 er grunnvannsboring meldepliktig til NGU. Normalt vil det ikke være konsesjonspliktig.

Utslippstillatelse

Om man borer etter vann på egen eiendom med hensikt å legge inn vann i et bygg, kreves godkjent utslippstillatelse fra kommunen, altså at avløpsløsningen er søkt og godkjent fra kommunen. En utvendig vannpost utløser i seg selv ikke et krav om utslippstillatelse, og å bore etter vann er ikke søknadspliktig til kommunen.

Verdt å merke seg

Noen reguleringsplaner kan ha bestemmelser som gir restriksjoner på plassering av brønner. Det anbefales også at man ved valg av lokasjon for brønn, har tatt hensyn til plassering av eventuelt fremtidig avløpsanlegg.

Om eiendommen har tilkoblingsplikt til kommunalt vann og avløp kan ikke vann fra egen brønn legges inn i bygget, men kun benyttes som reservevann fra utvendig vannpost.

Til toppen