Sommervedlikehold av veier

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier. Statens vegvesen har ansvar for riksvegnettet og fylkeskommunen har ansvar for fylkesveiene.

Åmot kommune har ansvar for å vedlikeholde kjørebane, sideområde, skråninger og dreneringssystem.

Dette kan du forvente av oss

 • Vegetasjon langs veiene kuttes normalt en gang hvert år.
 • Støvdemping av grusveier utføres normalt en gang hvert år, fortrinnsvis på våren.
 • Gatesluk tømmes, stikkrenner renses og grøfting foretas etter oppsatte rutiner og ved behov.
 • Alle sentrumsområder er feiet innen 17. mai hvert år. Veier i boligområder er feiet innen St. Hans.
 • Hull i veibanen lappes/repareres så fort som praktisk mulig (gjelder hull som etter vårt skjønn representerer en fare for trafikantene).
 • Jevnlig rutinemessig ettersyn av gatelys. Mørke lamper byttes. Reparasjoner utføres på prioriterte områder.
 • Trafikkskilt har rutinemessig ettersyn og skiltene skiftes ved behov.

Dette forventer vi av deg

 • Du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglene.
 • Du ferdes hensynsfullt, aktsomt og varsomt slik at ikke fare oppstår.
 • Du lar ikke busker, trær eller kratt vokse ut over eiendomsgrensen, slik at sikt og framkommelighet for trafikantene og veivedlikeholdet hindres.
 • Du soper/ spyler sand, grus fra fortau og ned i veikanten i forbindelse med kommunens årlige soperunde.
 • Du soper/ spyler ikke sand, grus, løv eller annet ned i gateslukene eller avløpskummer.
 • Du vedlikeholder stikkrenner f.eks. under avkjørsel.
Til toppen