Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Sommervedlikehold av veier

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier. Statens vegvesen har ansvar for riksvegnettet og fylkeskommunen har ansvar for fylkesveiene.

Åmot kommune har ansvar for å vedlikeholde kjørebane, sideområde, skråninger og dreneringssystem.

Dette kan du forvente av oss

 • Vegetasjon langs veiene kuttes normalt en gang hvert år.
 • Støvdemping av grusveier utføres normalt en gang hvert år, fortrinnsvis på våren.
 • Gatesluk tømmes, stikkrenner renses og grøfting foretas etter oppsatte rutiner og ved behov.
 • Alle sentrumsområder er feiet innen 17. mai hvert år. Veier i boligområder er feiet innen St. Hans.
 • Hull i veibanen lappes/repareres så fort som praktisk mulig (gjelder hull som etter vårt skjønn representerer en fare for trafikantene).
 • Jevnlig rutinemessig ettersyn av gatelys. Mørke lamper byttes. Reparasjoner utføres på prioriterte områder.
 • Trafikkskilt har rutinemessig ettersyn og skiltene skiftes ved behov.

Dette forventer vi av deg

 • Du ferdes i trafikken i samsvar med trafikkreglene.
 • Du ferdes hensynsfullt, aktsomt og varsomt slik at ikke fare oppstår.
 • Du lar ikke busker, trær eller kratt vokse ut over eiendomsgrensen, slik at sikt og framkommelighet for trafikantene og veivedlikeholdet hindres.
 • Du soper/ spyler sand, grus fra fortau og ned i veikanten i forbindelse med kommunens årlige soperunde.
 • Du soper/ spyler ikke sand, grus, løv eller annet ned i gateslukene eller avløpskummer.
 • Du vedlikeholder stikkrenner f.eks. under avkjørsel.
Til toppen