Birkenåsen akuttmottak på Hovdmoen avvikles 7. juli 2024

Kommunen har fått beskjed fra mottaksledelsen at alle mottak som drives av Savalen Drift AS nå blir avviklet.

Avviklingen skyldes en nedgang i behovet for mottaksplasser, som følge av at antallet som kommet til Norge og søker beskyttelse her har gått ned. Innvandringen har gradvis avtatt over tid og UDIs analyser tilsier at antallet flyktninger som kommer til Norge vil være lavere enn forventet ved inngangen til 2024.

I april i år kom det 31 prosent færre enn april i 2023. 

UDI har gitt signaler om at akuttmottak vil avvikles som følge av redusert behov, og at det i stedet vil bli satset på ordinære mottaksplasser i Innlandet. Akuttmottak opprettes gjerne når behovet øker og avvikles når det avtar. 

Nedbyggingen vil skje gradvis frem mot 7. juli.

Positive ringvirkninger

Opprettelsen av Birkenåsen akuttmottak i november 2023 hadde mange positive ringvirkninger for Åmot kommune.

Nye arbeidsplasser ble opprettet, det har stimulert lokalt næringsliv og står som et eksempel på godt samarbeid mellom private, offentlige og frivillige aktører. UDI har vist til samarbeidet og driften av mottaket i Åmot kommune som eksempel på et godt drevet asylmottak.  

Tusen takk

Åmot kommune ønsker å takke alle ansatte på mottaket for godt samarbeid, og alle frivillige som har stilt opp for at beboere på mottaket skulle ha det bra i tiden de opphold seg i Åmot kommune. 

Tilbakemelding fra beboere viser at mottaket har vært godt drevet, med menneskene i fokus. 

Åmot kommune fortsetter å bosette flyktninger i henhold til politisk vedtak og ser det som et viktig samfunnsoppdrag å bidra til trygghet og god integrering for alle som kommer til Norge.

Til toppen