Forhåndsvarsel om eventuell nedskalering av helsetjenester i Åmot kommune

Åmot kommune har utarbeidet kriseplan med tiltak for å sikre forsvarlig drift i hele helsesektoren.

Dette har sin bakgrunn i situasjonen rundt covid-19, den konsekvens den kan gi og i forhold til de reskriksjoner, pålegg og krav som foreligger fra sentrale myndigheter. 

Faren for å ikke fylle krav til nødvendig helsehjelp og direkte bistand er overhengende. Det er ikke tilstrekkelig med ressurser og kompetanse tilstede i flere av våre avdelinger. Vi har heller ikke tilstrekkelig med vikartilgang for å dekke driftsbehov.

Bakgrunn

  • Sykehusene i lokalområdet er nå helt fulle. Sykehjemspasienter, med få unntak, vil ikke bli akseptert for innleggelse om det blir økende antall koronainnleggelser kommende uker. Kommunen forbereder seg på at de som i utgangspunktet hadde blitt sendt til sykehus forblir i egen kommune. Dette vil bli oppgaver våre tjenester må behandle og følge opp.
  • Folkehelseinstituttet har i analyse forespeilet at det kan bli mellom 90.000 og 300.000 smittetilfeller med covid-19 om 3 uker. I slikt scenario vil dette bety mellom 75 og 250 tilfeller pr. dag i Åmot. Selv med et lavt estimat vil dette kunne bety at inntil 10 % av innbyggerne vil være i isolasjon samtidig om 3-4 uker.
  • Det er for tiden et høyt sykefravær i helsetjenesten. Mange er slitne etter snart to år i beredskap, og spesielt forkjølelsesvirus/luftveissykdommer er en utfordring da folk er syke over tid. 

Tiltak

Innleie av postverter

Kommunen vil hente inn ungdomsressurser for å bistå som aktivitører, postverter og servitører ved Ryslingmoen sykehjem.

Kommunen vil midlertidig flytte personell og beboere inn på sykehjem

Vi overfører de tre siste pasientene fra Deset-tunet til Rena. Det vil foreligge plan for tilbakeføring av beboere ved Deset-tunet. 

Dagtilbud på Sans Soucci og Ryslingmoen stenges

Personell fra dagavdeling omdisponeres til tjenester i hjemmet. Det legges til rette for at personell er i dialog telefonisk dialog med bruker av dagtilbudet.

Nedskalering av tilbud i tjenester i hjemmet

Fortløpende vurdering om de tyngste pasientene med omfattende og komplekse diagnoser/behandling overflyttes til sykehjems avdeling.

Hukommelsesteamet midlertidig stengt

Hukommelsesteamet vil ikke være i aktiv tjeneste med kartlegging og utreding for en periode.

Til toppen