Midlertidig alternativ mottaksplass for personer fra Ukraina

Ukrainske flyktninger kan søke om midlertidig alternativ mottaksplass (AMOT).

Kontakt kommunen før søknad

For søknad om AMOT-plass i Åmot, kontakt Anniken Bergan-Skar.

Telefon | E-post

Hva innebærer AMOT?

Midlertidig alternativ mottaksplass betyr at en kommune påtar seg ansvaret for å gi nødvendig økonomisk støtte, etablere gode rutiner for å ivareta og følge opp personer som bor privat i midlertidige boløsninger. Hvis både UDI og kommunen aksepterer søknaden, vil kommunen få et økonomisk tilskudd fra UDI.  

Hvem kan få?

Den midlertidige ordningen om alternativ mottaksplass gjelder for personer som er fordrevet fra Ukraina, og som er i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse. 

  • ukrainske statsborgere bosatt i Ukraina før 24. februar 2022 
  • tredjelandsborgere og statsløse som har fått internasjonal beskyttelse eller tilsvarende nasjonal beskyttelse i Ukraina før 24. februar 2022 
  • tredjelandsborgere og statsløse som er nære familiemedlemmer av personer som nevnt i punkt 1 og 2, som ektefelle, samboer, barn under 18 år og andre familiemedlemmer som var del av hovedpersonens husstand før 24. februar 2022. 

Boløsninger

For å kunne få alternativ mottaksplass, må personen ha funnet et sted å bo i en kommune. Eksempler på slike boløsninger kan være  

  • hos familiemedlemmer som er bosatt i en kommune 
  • hos andre private personer som har tilbudt et sted å bo  
  • en bolig som er formidlet av frivillige organisasjoner eller kommunen, og som ikke er en del av mottakssystemet. 

Les mer på UDI

Til toppen