Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Valmen bru ved Osensjøen i Åmot skal utbedres

Fylkesveg 2158 Valmen bru blir stengt for trafikk fra 11. april til midten av juni på grunn av utbedringsarbeider.

De planlagte arbeidene som skal gjennomføres i stengeperioden er nytt rekkverk, forsterking av brudekke og underliggende stålbjelker. Brua skal også få asfaltdekke før den gjenåpnes for trafikk i juni.

Omkjøring og oblat

I stengeperioden vil fylkesveg 215 Osvegen og/eller fylkesveg 2156 Fuglesandvegen være omkjøringsveger.

Det er gjort avtale med privat vegeier om omkjøring via Damkrona. Dette for å forhindre lang omkjøring for fastboende og annen nødvnedig kjøring (hjemmetjeneste etc).

Oblat for kjøretillatelse hentes ut i serviceskranken Åmot kommune.

Gående og syklende

Gående og syklende kan passere over Valmen bru i stengeperioden.

Til toppen