Karbonlagring

I Norge tar skog og annet areal opp like mye klimagasser som halvparten av de totale klimagassutslippene våre.

Åmot kommune har som ambisjon å øke det totale opptaket av klimagasser gjennom tiltak som intensiverer planteaktiviteten og øker skogproduksjonen. 

Skogen i Åmot

Fred og ro i skogen - Klikk for stort bildeMed skogen vår er Åmot en del av fremtida og det grønne skifte.

75% av Åmot kommune er dekket av skog. I 2020 ble det i Åmot satt ut ca. 1 million planter etter hogst. Med et snitt på 200 planter per dekar, tilplantes årlig et areal på ca. 5000 dekar, noe som tilsvarer 700 fotballbaner.

Se vår flotte presentasjon av Skogen i Åmot.

Skog lagrer karbon

Skogen er et stort og voksende karbonlager, det bindes i snitt ca. 1 tonn CO2 pr m3 tilvokst trevirke. Tiltak som stimulerer tilvekst på lang sikt vil øke lagerets størrelse gjennom uttak av karbon fra atmosfæren («negative utslipp»).

Bærekraftig skogbruk i klimasammenheng innebærer at skogens produktivitet og evne til å lagre karbon ikke forringes, og at karbonbeholdninger ikke reduseres permanent.

Aktiv skogforvaltning

Skogbruksnæringen er i stor grad styrt av nasjonale rammebetingelser fastsatt i sentrale føringer. Kommunen har likevel et handlingsrom gjennom forvaltning av lover, forskrifter og retningslinjer.

Som planmyndighet og arealforvalter skal kommunen sørge for å ivareta landbruksressursene i et langsiktig perspektiv og er førsteinstans i alle jordvernspørsmål.

Kommunene har også en rolle som samfunnsutvikler og kan, i samarbeid med næringen, legge til rette for en ønsket utvikling i landbruket, være initiativtaker og pådriver.

For å opprettholde framtidig høy tilvekst, avvirkning og virksomhet i skogbruket må grunnlagsinvesteringene i næringen ligge på et stabilt høyt nivå.

Dette er viktig for skogens evne til å binde klimagassen CO2. 

Til toppen