Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Reduksjon av slam

Slamdeponier er og har vært et omstridt tema i Norge.

Slam fra kloakk blir liggende å herde over flere år i deponier, før det etter hvert blir tilsatt sand og klargjort som jord.

Slam er et restprodukt etter rensing av avløpsvann, et faststoff som lar seg fjerne fra vannet i en vannrenseprosess.

På Rena i Åmot genereres det om lag 400 kg slam i døgnet, nesten 3.5 tonn slam i uka.

Ny avfalls­reak­tor reduserer mengden slam

Ny avfallsreaktor - Klikk for stort bildeNy avfallsreaktor

Med ny reak­to­r får vi et ferdig pro­dukt mye ras­kere. Det som kommer ut av reak­to­ren har 90 prosent tørr­for, meng­den slam blir kraf­tig redu­sert, helt opp til 80 prosent.

I reaktoren varmebehandles ferdig filtrert slam på rundt 70 grader og spyttes ut som ferdig toppjord. 90% tørrstoff, helt biologisk og uten tilsetning av kjemikalier. Jord som gjødsler hager, gressbaner og jorder.

Blir prosjektet realisert, forsvinner store deler av slamdeponiene i Åmot. 

Prøveprosjektet i Åmot skaper stor nasjonal interesse i flere ulike fagmiljøer. Teknologien er norsk og Åmot kommune har kommet lengst i Norge med slaminnovasjon.

Til toppen