Reduksjon av slam

Slamdeponier er og har vært et omstridt tema i Norge.

Slam fra kloakk blir liggende å herde over flere år i deponier, før det etter hvert blir tilsatt sand og klargjort som jord.

Slam er et restprodukt etter rensing av avløpsvann, et faststoff som lar seg fjerne fra vannet i en vannrenseprosess.

På Rena i Åmot genereres det om lag 400 kg slam i døgnet, nesten 3.5 tonn slam i uka.

Ny avfalls­reak­tor reduserer mengden slam

Ny avfallsreaktor - Klikk for stort bildeNy avfallsreaktor

Med ny reak­to­r får vi et ferdig pro­dukt mye ras­kere. Det som kommer ut av reak­to­ren har 90 prosent tørr­for, meng­den slam blir kraf­tig redu­sert, helt opp til 80 prosent.

I reaktoren varmebehandles ferdig filtrert slam på rundt 70 grader og spyttes ut som ferdig toppjord. 90% tørrstoff, helt biologisk og uten tilsetning av kjemikalier. Jord som gjødsler hager, gressbaner og jorder.

Blir prosjektet realisert, forsvinner store deler av slamdeponiene i Åmot. 

Prøveprosjektet i Åmot skaper stor nasjonal interesse i flere ulike fagmiljøer. Teknologien er norsk og Åmot kommune har kommet lengst i Norge med slaminnovasjon.

Til toppen