Detaljregulering av Sandvika 6 – Varsel om oppstart av planarbeid

Merknader som har betydning for arbeidet kan sendes innen 19.11.2021.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Sandvika 6, i Åmot kommune.

Nasjonal plan-ID for gjeldende plan er 20102000. Plan-ID for ny detaljreguleringsplan er 20210400. Planen fremmes som en privat detaljeringsplan, og MjøsPlan AS er engasjert som konsulent for utarbeidelse av planen.

Området det varsles for omfatter ca. 29 daa.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse på områder som i dag i hovedsak benyttes som campingplass. Planen er ikke vurdert til å omfattes av forskrift om konsekvensutredning. 

Følgende eiendommer innlemmes helt eller delvis i planområdet: gnr/bnr. 58/20, 58/311 – 58/327 og del av 102/3.

Merknader som har betydning for arbeidet kan sendes MjøsPlan AS v/Ida Marie Weigård pr. epost til ida@mjosplan.no eller pr. brev til postboks 6, 2391 Moelv innen 19.11.2021.

Spørsmål kan også rettes til Ida Marie Weigård, tlf. 909 73 741, e-post: ida@mjosplan.no.

Til toppen