Detaljreguleringsplan Sandvika 6 – nytt offentlig ettersyn

Merknader til planforslag må være innkommet skriftlig innen 12 mai 2023. ​​​​​​​

Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging har i møte 23.03.2023, i henhold til § 12-10 i plan- og bygningsloven, vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Sandvika 6 (planID 20210400) til nytt offentlig ettersyn.

Formål

Formålet med ny reguleringsplan for området er å legge til rette for utvikling i området.

Fra opprinnelig offentlig ettersyn til nytt offentlig ettersyn er det gjort flere mindre endringer. Summen av disse medfører et behov for nytt offentlig ettersyn. Merk spesielt at høydene på de nye fritidsboligene ønskes øket med 0,5 m for gesims og 0,5 m for møne.

Til toppen