Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Forslag til budsjett 2022 og økonomi- og handlingsplan 2022-2025

Frist for innspill og kommentarer er tirsdag 14. desember 2021.

Formannskapet gjorde sin innstilling til budsjett 2022 og økonomi og handlingsplan 2022-2025 i formannskapsmøte den 01.12.2021. Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt, med følgende tre underpunkter.

  • Kafe Sandbeck finansieres gjennom omfordeling fra rådgiverstilling helse med kr. 350.000. Rådgiverstilling helse opprettes fra 1. mai 2022. 
  • Åpningstidene ved Osen Oppvekstsenter opprettholdes. Finansieres gjennom omdisponeringer innenfor rammene til sektor oppvekst. 
  • Det skal i løpet av 2022 gjennomføres en utredning med sikte på å endre avgiftene for VA. Målet er å finne en avgiftsmodell som motiverer til lavere forbruk og hvor det skal lønne seg å forbruke lite. Fastgebyret skal derfor utredes å avvikles. 

Frist for innspill og kommentarer er tirsdag 14. desember 2021. Innspill til budsjettet sendes postmottak@amot.kommune.no.

Økonomiplan 2022-2025 og Årsbudsjett 2022

Se online versjon

Budsjettet legges ut til offentlig ettersyn på servicekontoret, Åmot kulturhus. 

Vedlegg

Merknader til budsjett (PDF, 5 MB)

Til toppen