Bading i Prestsjøen

På grunn av høy bakterieforekomst anbefaler ikke kommuneoverlegen bading i Prestsjøen.

Badevannskvalitet

Mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen aktivitetsområde - Høring

Tor Ivar Gullord har på vegne av Furutangen Utvikling AS fremmet en mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen aktivitetsområde (planID 20190300).

Endringen går ut på å omregulere et område til frittliggende fritidsbebyggelse, som i dag er avsatt til konsentrert fritidsbebyggelse (område FK1 og FK2).

Behandling av mindre endringer av reguleringsplaner følger plan- og bygningsloven § 12-14.

Vedlagt følger høringsbrev, planbeskrivelse, forslag til revidert plankart og reguleringsbestemmelser, samt VA-plan med beskrivelse.

Eventuelle merknader til endringen sendes innen den 06.08.2021 til:

Til toppen