Mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen hytteområder

Envidan AS har på vegne av Furutangen Utvikling AS sendt inn søknad om mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen hytteområder (planID 20150200).

Behandling av mindre endringer av reguleringsplaner følger plan- og bygningsloven § 12-14.

Formål

Den mindre endringen gjelder kun område F1, dvs. området som bl.a. omfatter det gamle gårdsbruket kalt «Gamle Furutangen» som siden 2011 har vært benyttet til serverings- og samlingssted for hytteeiere og tilreisende.

Området er i gjeldende reguleringsplan avsatt til forretning. Gjennom den mindre endringen ønsker søker å endre arealformålet til forretning kombinert med fritids- og turistformål for å kunne tilrettelegge for noe overnattingsvirksomhet innenfor området.

Endringen medfører ikke endring av gjeldende tekniske bestemmelser for området. Utnyttelsesgrad, byggehøyder mv. videreføres. For ytterligere informasjon se vedlagte dokumenter.

Se gjeldende reguleringsplan for Furutangen hytteområder

Frist for merknader

Eventuelle merknader til den mindre endringen merkes med saksnr. 2023/420 og sendes til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen den 12.05.2023.

Til toppen